Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

12-10-2023


Iedereen die gebruik maakt van website van het Deltaplan Hartfalen gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Het Deltaplan Hartfalen behoudt zich het recht om deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.


Aansprakelijkheid
Het Deltaplan Hartfalen maakt de informatie op deze website met de groots mogelijke zorgvuldigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een (huis)arts of medisch specialist. Voor de beoordeling van uw eigen situatie, moet u uw eigen (behandelend) arts raadplegen. Het Deltaplan Hartfalen aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie op websites van derden. Ook niet als wij hier naartoe linken. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan


Copyright
Er ligt copyright op alle tekst- en beeldmateriaal en (technische-)voorzieningen van www.delteplanhartfalen.nl. Dit copyright is van het Deltaplan Hartfalen. Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de website van het Deltaplan Hartfalen, maar deze dienen uitsluitend in overeenkomst te zijn met onderstaande voorwaarden:

  • een website mag niet de schijn wekken dat het Deltaplan Hartfalen de desbetreffende website of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de website van het Deltaplan Hartfalen mag niet worden ingesloten in een andere website (online frames)
  • een website mag een link naar de website van het Deltaplan Hartfalen maken, maar mag de  inhoud niet kopiëren of synchroniseren
  • een website mag op geen enkele manier het logo van het Deltaplan Hartfalen gebruiken zonder schriftelijke toestemming
  • een website mag geen onjuiste informatie over het Deltaplan Hartfalen en/of diensten geven
  • een website mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven


Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt het Deltaplan Hartfalen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid (zie onze Privacyverklaring). De gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

 

Auteursrecht

Het Deltaplan Hartfalen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Het Deltaplan Hartfalen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.
Indien en voor zover het Deltaplan Hartfalen beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de het Deltaplan Hartfalen deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van het Deltaplan Hartfalen is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.


Cookies

Deze vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op www.deltaplanhartfalen.nl. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker.


Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl

Contact

Het Deltaplan Hartfalen
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht (route)
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
Webdesign & ontwikkeling door